Regulamin

§1 Definicje

 1. Użytkownik - osoba fizyczna o przynajmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zarejestrowała się w serwisie v24.biz.

 2. Administrator - Ads Pro Company LTD z siedzibą przy ulicy 776-778 Barking Road, Londyn, E13 9PJ, Wielka Brytania, numer rejestracyjny: 10731718.

 3. Administrator danych osobowych - Ads Pro Company LTD z siedzibą przy ulicy 776-778 Barking Road, Londyn, E13 9PJ, Wielka Brytania, numer rejestracyjny: 10731718.

 4. Reklamodawca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która wykupiła usługę w serwisie v24.biz.

 5. Numery turing (numery kontrolne) – test sprawdzający uczciwość, polega na konieczności kliknięcia liczb wyświetlających się na obrazie graficznym.

 6. Niedozwolone techniki - ogólnopojęte działania oszukańcze mające na celu działać na szkodę serwisu v24.biz i/lub Administratora. Do takich działań zalicza się: korzystanie z botów/automatów klikających, wykorzystywanie błędów w działaniu skryptu (oprogramowaniu) serwisu, i tym podobne.

 7. Cheat link - fałszywa reklama służąca wykrywaniu Technik niedozwolonych stosowanych przez Użytkownika

 8. Polecony – Użytkownik zapisujący się do serwisu v24.biz poprzez specjalny link partnerski lub taki, który podczas rejestracji wpisał login polecającego

 9. Multikonta - konta, wobec których istnieją przesłanki, iż należą do jednej osoby

  §2 Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uzyskania statusu Użytkownika jest przejście procesu rejestracji w serwisie v24.biz.

 2. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie reklam dostarczanych przez Administratora drogą elektroniczną.

 4. W procesie rejestracji należy podać dane zgodne z prawdą.

 5. Użytkownik rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby działania serwisu v24.biz.

 6. Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji lub w późiejszym czasie są zapisane w zbiorze danych osobowych zarządzanym przez Admistratora danych osobowych.

 7. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno (1) konto w serwisie.

  7a. Z jednego (1) urządzenia może logować się tylko jeden (1) Użytkownik.

  7b. W obrębie jednego gospdarstwa domowego, na swoje konto może logować się tylko jeden Użytkownik

  7c. Na logowane z jednego gospodarstwa większej ilości Użytkowników niż jeden (1), niezbędne jest uzyskanie zgody Administratora.

 8. W przypadku rejestracji Użytkownika o ograniczonej zdolności do czynności prawnych niezbędne jest uzyskanie zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora).

  §5 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator monitoruje działania Użytkowników.

  1a. Pod szczególnym nadzorem są Multikonta

  1b. W przypadku wykrycia Multikont, wszystkie te konta są blokowane

  1c. Po zablokowaniu Multikont, istnieje możliwość zdjęcia blokady po kontakcie z Administratorem, który podejmuje decyzję rozpatrując sprawę indywidalnie. W przypadku, gdy sprawa wymaga głębszej analizy, Użytwkonik może zostać poproszony o skan dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Taki dokument musi zawierać imię i nazwisko oraz adres, inne dane mogą zostać zamaskowane.
  Administrator zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych oraz usunięcia skanów dokumentów niezwłocznie po rozwiązaniu sprawy.
  Administrator dołoży wszelkich starań w celu wyjaśnienia sporu, lecz nie deklaruje jej pozytywnego rozpatrzenia.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika stsosującego Zakazane techniki lub takiego, który dopuścił się poniższych zaniedbań:

  - nie przetrzega ninijszego regulaminu lub odrębnych regulaminów obowiązjujących w serwisie v24.biz

  - kliknął więcej niż dwanaście (12) błędnych Numerów turing w ciągu miesiąca kalendarzowego

  - kliknął więcej niż dwanaście (12) Cheat linków w ciągu miesiąca kalendarzowego

 3. Administrator zastrzega sobie prawo prawo do usunięcia konta niekatywnego Użytkownika.

  3a. Za nieaktywnego Użytkownika uważa się osobę, która nie zalogowała się w serwisie przez trzysta sześćdziesiąt pięć (365) dni.

 4. Administrator zapewnia należytą ochronę danych osobowych przed dostępem osób trzecich.

 5. Administrator jest zobowiązany do zrealizowania zamówionej wypłaty w ciągu dwudziestu jeden (21) dni od momentu jej zamówienia.

  5a. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia tego terminu, jednak wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i w porozumieniu z danym Użytkownikiem oczekującym wypłaty.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.

  6a. Administrator zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Użytkowników drogą elektroniczną z wyprzedzeniem wynoszącym 14 dni.

  6b. W szczególnych przypadkach regulamin może zyskać nową treść bez okresu wprowadzania wynoszącego czternaście (14) dni, jednak administrator zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie Użytkowników.

 7. Administrator zobowiązany jest do realizacji reklamy zamówionej przez Reklamodawcę w ciągu maksymalnie sześćdziesięciu (60) godzin.

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do niezrelizowania zamówionej reklamy, która jest niezgodna z regulaminem umieszczania reklam.

  §6 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo do edycji lub żądania usunięcia danych osobowych. W przypadku chęci usunięcia swoich danych osobowych należy usunąć konto w serwisie.

 2. Użytkownik ma prawo zamówić wypłatę po osiągnięciu minimum do wypłaty wynosząceo pięć (5) złotych dla Użytkownika nieposiadającgo konta VIP oraz pół złotego (0,50 zł) dla Użytkownika, który wykupił konto VIP.

  2a. Użytkownik deklaruje, że konto bankowe lub konto PayPal, którego dane podał w celu wypłaty środków, należy do niego.

 3. Użytkownik ma prawo do pobierania wartości procentowej zarobków Poleconego.

  3a. W serwisie obowiązują trzy (3) poziomy poleconych w przypadku płatnych klików (z wyłączeniem reklam punktowych), płatnych maili oraz płatnych zadań:

  - piętnaście (15) procent wartości zarobków Poleconego pierwszego stopnia

  - dziesięć (10) procent wartości zarobków Poleconego drugiego stopnia

  - pięć (5) procent wartości zarobków Poleconego trzeciego stopnia

  3b. Użytkownikowi posiadającemu konto VIP zostają zwiększone procentowe wartości od zarobków Poleconego o dwa (2) procent. Użytkownikowi VIP zostaje doliczone:

  - siedemnaście (17) procent wartości zarobków Poleconego pierwszego stopnia

  - dwanaście (12) procent wartości zarobków Poleconego drugiego stopnia

  - siedem (7) procent wartości zarobków Poleconego trzeciego stopnia

  3c. Wartości procentowej zarobków Poleconego przydzielane są Użytkownikowi automatycznie.

  3d. Premia od zarobków poleconych przyznawana jest jedynie w przypdku płatnych klików, płatnych maili oraz płatnych zadań.

  3e. Użytkownik otrzymuje pełną premię od poleconych tylko, gdy wykazał się aktywnością wynoszącą minimum czterdzieści (40) procent aktywności swojego poleconego oraz zalogował się minimum raz w ciągu ostatnich 25 dni.

  3f. W przypadku punktowych zarobków Poleconego, Użytkownik otrzymuje premię w wysokości sześć (6) procent - lub 8 procent dla Użytkownika ze statusem konta VIP - wyłącznie od poleconych pierwszego stopnia.

  3g. Użytkownikowi doliczane jest 3% od wartości wymiany kredytek przez Poleconego I stopnia.

 4. Użytkownik rejestrując się w serwisie deklaruje, że zapoznał się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  4a. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania odrębnych regulaminów serwisu v24.biz.

  4b. Wyszczególnia się regulaminy:

  - regulamin wykonywania płatnych zadań

  - regulamin umieszcznia reklam w serwisie v24.biz

  - regulamin korzystania z ofert refundowanych

  - regulamin promowania programów partnerskich

  - regulamin zdobywania poleconych

  §7 Prawa i obowiązki Reklamodawcy

  1. Reklamodawca zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu umieszcznia reklam w serwisie v24.biz

§8 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin w całości wchodzi w życie z dniem 05.05.2017 r.